ÖZEL GREENEYE TIBBİ TAHLİL LABORATUARI VE SAGLIK ARACILIK HİZMETLERİ
Sağlıgınız Bizim İçin Önemlidir.


   
  ÖZEL GREENEYE TIBBİ TAHLİL LABORATUARI VE SAGLIK ARACILIK HİZMETLERİ
  PORTÖR TARAMASI
 PORTÖR TARAMALARINIZ GREENEYE GÜVENCESİNDE EKONOMİK VE SÜRATLİ YAPILIR
Portör MuayenesiPORTÖR : Hastalık etkeni mikroorganizmayı, kendisinde hastalık belirtileri oluşturmayacak şekilde barındıran ve böylece de bunun çevreye kontrolsüz olarak yayılmasına neden olan taşıyıcı insandır. Bu Kişilerin gıda endüstirisinde çalıştırılması çok sakıncalıdır.

            Portör uygulamaları hangi mevzuata göre yapılmaktadır?  

            1593 Sayılı Umumi Hıfzı sıhha Kanunu'nun 126. maddelerindeki hükümlerle , gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde  çalışanlara bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayeneolma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiştir.

            Portör taraması kapsamında gaita kültürü , boğaz kültürü , burun kültürü ve gaitanın mikroskobik incelemesi tetkikleri yapılarak sonuçları işçi sağlığı dosyasında saklanır.

            PORTÖR Taramasına esas laboratuvar tetkikleri

            - Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden )
            - Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba , histolytica kistleri , giardia lambia kistleri ile birlikte helmint yumurtaları yönünden )
            - Boğaz ve Burun Kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden , en az yılda bir )
            - Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden )

            Sağlık Muayene Kartları ile ilgili uygulama nedir?

            Özel sağlık kurum ve kuruluşlarda (özel laboratuvarlar, özel hastaneler v.b.) yaptırılan laboratuvar tetkiklerinin onaylanma yetkisi, bu kurum ve kuruluşların (özel laboratuvarlar, özel hastaneler v.b.) bulunduğu İlçe Sağlık Grup Başkanlığında olup Sağlık Muayene Kartları da onaylamayı yapan İlçe Sağlık Grup Başkanlığından temin edilmektedir. Onaylama Sağlı Grup Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır. Onaylamaya, iki nüshalı analiz raporu ve mevcut sağlık muayene kartları ile birlikte gidilmelidir.  

................................................. 
PORTÖR TARAMASI      

Portör Muayenelerine Esas Laboratuar Tetkikileri

Tarihi:27.01.2005 Sayısı:1059

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B100TSH0150005

Konu:Portör Muayenelerine Esas

Laboratuar Tetkikleri

……………… VALİLİĞİNE

( İl Sağlık Müdürlüğüne )

GENELGE 2005 /9

İLGİ: a) 21.12.1994 gün ve 15152 sayılı Genelgemiz.

b) 18.05.2000 gün ve 6902 sayılı yazımız.

c) Konu ile ilgili illere daha önce yazılmış görüşler.

d) 11.10.2004 gün ve 9220/8428 sayılı Hukuk Müşavirliği görüşü.

1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 126 ncı Maddesinde; “Yenilecek ve içilecek şeyler

satan veya veren veyahut taharet ve nezafete mütaallik sanatlar ifa edenler her üç ayda bir

kendilerini muayene ettirerek bir sıhhi rapor almağa mecburdurlar. Bunlardan devrei sirayette frengi

ve sari verem ve cüzzama müptela olanlarla halkın istikrah ve nefretini mucip bir cilt hastalığına

duçar olanlar sanatlarını icradan menolunurlar,”

Aynı Kanunun 127 nci Maddesinde ise “ 126 ncı maddede zikrolunan sıhhi muayene meccanen

belediye tabipleri tarafından yapılır. Belediye tabipleri bulunmayan yerlerde bu vazife hükümet

tabipleri tarafından icra olunur. Mahalli belediyelerince hangi meslek ve sanat erbabının muayeneye

tabi olduğu 266 ncı maddede zikredilen nizamnameye dercolunur.” hükmü mevcuttur.

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, gıda işyerlerinde ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı

hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti

getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri

tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak, Ülke genelinde bugüne kadar birçok ilde farklı düzenlemeler yapılmış, kimi iller yalnızca

kendi illeri için özel tebliğler çıkarmış, İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları almış bu da toplum

sağlığının korunması gibi hassas bir konuda farklı uygulamalar yapılmasına neden olmuştur.

Ayrıca, özellikle büyük illerimizde sözkonusu iş kollarında çalışanların fazlalığı karşısında resmi

kurumlar ve belediyelere ait laboratuarların portör muayenesi ve tetkikleri yönünden yetersiz

kalması, çalışanların iş kaybına ve bu muayeneden imtina edilmesine yol açtığı bilinmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar ve Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğinden konu ile ilgili alınan ilgi (d)

sayılı görüş kapsamında portör muayene ve tetkik işlemleri ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmasına

ihtiyaç duyulmuştur.

Bu çerçevede;

Portör muayenesine esas laboratuar tetkiklerinin; resmi sağlık kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, 9

Mart 2000 gün ve 23988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ayakta Teşhis ve

Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” de tanımlanan özel sağlık

kuruluşları, 2219 Sayılı Hususi Hastaneler Kanunu kapsamında Bakanlığımızdan ruhsatlı özel

hastaneler, 3153 Sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müessesleri

Hakkında Kanun ile 992 Sayılı Seriri Taharriyat Ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan

Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanunu kapsamında Bakanlığımızdan

ruhsatlı radyoloji laboratuarları ile tıbbi tahlil laboratuarları tarafından yalnızca kendi il hudutları

dahilinde yapılması,

Akciğer grafisi istenen kişilerin Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar (yataklı tedavi kurumları, birinci

basamak sağlık kuruluşları ve Verem Savaş Dairesi Başkanlığına bağlı gezici tarama grupları)

Bakanlığımızdan ruhsatlı özel radyoloji laboratuarları, radyoloji uzmanı sorumluluğunda olmak ve

Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans almak suretiyle bir arabaya monte edilmiş gezici röntgen

cihazı ünitelerinde portör muayenesi için mikrofilm veya standart akciğer grafisi tetkiklerinin,

yalnızca kendi il hudutları dahilinde yapılması,

Kanun uyarınca portör muayenelerinin ücretsiz olarak yapılması zorunlu olduğundan, portör

muayenesi yapılan sağlık kuruluşlarınca muayene ücreti talep edilmemesi gerekmektedir. Ancak,

muayeneye istinaden gerekli tetkiklerin resmi kurum ve kuruluşlar dışında özel sağlık kurum ve

kuruluşlarında yapılması halinde, birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından görülmek ve tasdik

edilmek kaydı ile geçerli sayılması,

Resmi ve özel sağlık kuruluşlarında yapılan mikrobiyolojik ve radyolojik tetkiklerin sonuçlarını

gösterir raporların 2 yıl süre ile saklanması ve tetkiklerin güvenirliğinin incelenmesi veya

laboratuarlar arası uyumsuzlukların tespiti amacı ile Sağlık Müdürlüğünce yaptırılacak inceleme ve

tetkik bedelinin ilgili özel sağlık kuruluşu tarafından karşılanması,

İhbarı zorunlu hastalıkların tespiti halinde, mevzuatta öngörülen şekil ve sürede İl Sağlık

Müdürlüklerine derhal bildirimde bulunulması,

Portör muayenesine esas olarak yapılacak laboratuar tetkiklerinde alınacak ücretler kamu ve özel

sağlık kuruluşlarında, bütçe uygulama talimatında yer alan miktarlardan daha az miktarlarda

olamaması gerekmektedir.

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak

tetkikler şunlardır;

- Gaita kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)

- Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve

helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)

- Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)

- Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)

Bu tetkiklerin yeni işe başlayanlarda, işe giriş muayenesi ile birlikte, çalışanlarda ise periyodik

portör taraması şeklinde yapılması ve sonuçlarına göre etkili bir surveyans sistemi uygulayarak

laboratuarlarda ve kliniklerde tanısı konulup, taşıyıcılık özelliği olan enteropatojenlerle ilgili kaynak

ve bulaşma yolları çalışmaları yapılmalıdır.

Portörlüğü tespit edilenlerin geçici işten uzaklaştırılması veya işyerinde yaptığı işin geçici olarak

değiştirilmesi de dahil olmak üzere hastalık yayılımını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

Konu ile ilgili ilgi (a) sayılı Genelge ve ilgi (b), (c), sayılı yazılarımız yürürlükten

kaldırılmış olup, bundan böyle, portör muayenelerinin ve tetkiklerinin yukarıda belirtilen hususlar

dikkate alınarak izlenmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

81 İl Valiliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Hukuk Müşavirliği

Teftiş Kurulu Başkanlığı

..............................................................

ATATÜRK GİF

GREENEYE LABORATUARI
-sitem.com alt yapısıyıla hazırlanmış içerisinde html,java,grafik,mouse,içerik ve kullanıcılar için bilgiler veren bir sites incelemektesiniz.sitemiz oldukça basit bir şekilde kategori edilmiş aradığınız bilgileri kolay bir şekilde bulmanız için sadeleştirilmiştir.Sitedeki tüm materyaller alt kategorilerden oluşmaktadır.Başlıca kategoriler karışık , içerik , araç ve kısa bilgilerdir.Web sitenize eklediğiniz kodlardan oluşabilecek olumsuz bir durumdan www.greeneyelab.tr.gg sorumlu değildir. Tüm kodlar ,grafikler,araçlar yerli ve yabancı sitelerden toplanıp derlenmiştir.Sitemizin gelişimi için destek verebilir,her türlü olumlu ve olumsuz düşünceleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz. bu site adem yılmaz tarafından derlenmiştir
Copyright 2008
GREENEYE LABORATUARI

Bu sayfada dakika saniye misafirim oldunuz .....

Sizin kullanmış olduğunuz ip-numaram.com IP adresi » Bu sitemizi ziyaretiniz tıklayın DOST kazanın belki ihtiyacınız olur TÜRKİYE CANIM FEDA

GREENEYE LABORATURI

 
  Bugün 1 ziyaretçi (17 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=